Privacy statement


Dit is het privacybeleid van:
MY Recruitment BV
De Lingert 5163
6605 DD WIJCHEN
www.my-recruitment.com
KvK: 66282314
Telefoon: +31 (0)24 3731071
E-mail: info@my-recruitment.com

DEFINITIES
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Persoonsgegevens: de gegevens die staan genoemd in artikel 1.2
d. MY Recruitment: MY Recruitment BV;
e. Website: de website onder www.my-recruitment.com;
f. Kandidatenregister: het register waarin MY Recruitment kandidaten voor (potentiële) vacatures bijhoudt.

1. ALGEMEEN
1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe MY Recruitment Persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2. Persoonsgegevens die MY Recruitment in elk geval verwerkt zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, opleidingen en werkervaring. Een gebruiker die (gevraagd of ongevraagd) ook andere gegevens verstrekt die zijn te herleiden tot een individueel persoon (bijvoorbeeld burgerlijke staat of nationaliteit), stemt ermee in dat ook deze Persoonsgegevens door MY Recruitment worden verwerkt. MY Recruitment slaat alle aan haar verstrekte gegevens op. Indien een Gebruiker door MY Recruitment bij een opdrachtgever wordt geïntroduceerd, wordt het introductievoorstel en de terugkoppeling van de Opdrachtgever over de Gebruiker door MY Recruitment bewaard zolang Gebruiker ingeschreven is in het Kandidatenregister.

2. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
2.1 MY Recruitment verzamelt Persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze Persoonsgegevens via de Website aan MY Recruitment heeft doorgegeven, met als doel opgenomen te worden in het Kandidatenregister, te solliciteren op een vacature op de Website en/of omdat Gebruiker contact wil leggen met MY Recruitment.
2.2 Daarnaast werft MY Recruitment ook actief (potentiële) kandidaten door haar netwerk en haar opdrachtgevers te raadplegen en door op het internet (social media) te zoeken. De beschikbare Persoonsgegevens van (potentiële) kandidaten die langs deze wegen worden gevonden, worden eveneens in het Kandidatenregister opgeslagen. Nadat contact is gelegd met een (potentiële) kandidaat worden, indien de betreffende persoon daarmee instemt, de gegevens in het Kandidatenregister aangevuld en gelden de bepalingen van dit Privacybeleid.
2.3 De Gebruiker die zijn Persoonsgegevens aan MY Recruitment heeft doorgegeven met als doel te worden opgenomen in het Kandidatenregister of te solliciteren op een vacature, verleent toestemming aan MY Recruitment voor opname in het Kandidatenregister. MY Recruitment gebruikt het Kandidatenregister (en dus de daarin opgenomen Persoonsgegevens) om de werving en selectie voor haar opdrachtgevers te kunnen verzorgen.
2.4 De Gebruiker die is opgenomen in het Kandidatenregister, kan door MY Recruitment worden benaderd vanwege een in te vullen vacature. De Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van werving en selectieprocedures die MY Recruitment voor haar opdrachtgevers verzorgt.
2.5 Als een Gebruiker door MY Recruitment geschikt wordt bevonden voor de vacature, verstrekt MY Recruitment de Persoonsgegevens aan haar opdrachtgever, doch niet eerder dan nadat MY Recruitment dit aan Gebruiker kenbaar heeft gemaakt en gebleken is dat Gebruiker ermee instemt dat hij/zij aan de opdrachtgever wordt voorgesteld.

3. DOORGIFTE AAN DERDEN
3.1 Het doorgeven van Persoonsgegevens door Gebruiker via de Website, betekent dat Persoonsgegevens worden opgeslagen in de Cloud. MY Recruitment maakt daarvoor gebruik van gespecialiseerde partijen met wie zij een verwerkersovereenkomst heeft gesloten conform de wettelijke vereisten.
3.2 Verstrekking van Persoonsgegevens aan opdrachtgevers van MY Recruitment heeft als doel het trachten te vervullen van de vacature van de opdrachtgever.

4. WIJZIGING/VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
4.1 Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van zijn of haar Persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
4.2 Indien Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met MY Recruitment via de hierboven vermelde contactgegevens.
4.3 MY Recruitment benadrukt dat het (deels) verwijderen van Persoonsgegevens tot gevolg heeft dat Gebruiker niet meer kan worden benaderd voor werving en selectie doeleinden en niet kan worden voorgesteld aan opdrachtgevers van MY Recruitment.

5. BEWAARTERMIJN
5.1 MY Recruitment bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na opname in het Kandidatenregister, indien Gebruiker daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze opname heeft als doel Gebruiker te kunnen benaderen indien er een nieuwe geschikte vacature beschikbaar komt. Gebruiker kan eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken.
5.2 Indien Gebruiker geen toestemming heeft gegeven tot opname in het Kandidatenregister voor een periode van 12 maanden, zullen de Persoonsgegevens binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd, worden verwijderd.

6. BEVEILIGING
6.1 MY Recruitment heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:
- Encryptie
- Twee factor authenticatie
- Wachtwoordbeleid
- Firewall
- Virusscanners

7. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
7.1 MY Recruitment behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. MY Recruitment adviseert Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 25 april 2018.

8. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
8.1 Gebruiker heeft, indien hij of zij daartoe aanleiding ziet, het recht om een klacht over MY Recruitment in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG

Inloggen

MY Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.