Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MY RECRUITMENT

Artikel 1. Definities
In dit artikel wordt verstaan onder:
1.1. MY Recruitment: besloten vennootschap MY Recruitment, gevestigd te Wijchen, gemeente Wijchen, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66282314.
1.2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee MY Recruitment een overeenkomst heeft gesloten.
1.3. Overeenkomst: de door opdrachtgever verstrekte opdracht aan MY Recruitment, een en ander zoals opgenomen in de door MY Recruitment opgestelde en door opdrachtgever akkoord bevonden offerte. Bij gebreke van een schriftelijk akkoord, wordt opdrachtgever geacht de overeenkomst te zijn aangegaan indien partijen zijn overgegaan tot uitvoering van de opdracht. Bij gebreke van een offerte wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door alle gevoerde gesprekken en correspondentie waaruit de opdracht en de voorwaarden vallen af te leiden.
1.4. Schriftelijk: hetgeen in geschrift of per e-mail is opgesteld.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een overeenkomst.
2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
2.3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de overeenkomst nietig blijkt of rechtsgeldig vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden of de overeenkomst aan. Partijen treden dan in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de (ver)nietig(d)e bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de (ver)nietig(d)e bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
3.1. Alle door MY Recruitment uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend totdat opdrachtgever de offerte heeft aanvaard. Offertes komen te vervallen indien deze niet binnen veertien dagen na verzending door opdrachtgever zijn aanvaard.
3.2. Opdrachtgever erkent na aanvaarding de juistheid van de offerte.
3.3. Indien aanvaarding mondeling is gedaan, draagt opdrachtgever hiervan de bewijslast.
3.4. Indien opdrachtgever naar aanleiding van de offerte wijzigingen in de opdracht voorstelt, komt er eerst een overeenkomst tot stand nadat MY Recruitment de wijzigingsvoorstellen uitdrukkelijk heeft aanvaard.
3.5. Alle door MY Recruitment te hanteren prijzen zijn exclusief BTW en bevatten slechts de kosten voor het werven en selecteren. Kosten voor psychologische onderzoeken, assessments, andere vaardigheidstesten, antecedentenonderzoeken en alle externe kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.
3.6. In geval opdrachtgever hierom schriftelijk verzoekt, kan de inhoud van de overeenkomst na totstandkoming daarvan uitsluitend gewijzigd worden, indien MY Recruitment de wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen tot een prijswijziging leiden.
3.7. Opdrachtgever is verplicht om MY Recruitment alle noodzakelijke medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan MY Recruitment het recht heeft de overeenkomst conform het bepaalde in artikel 12 te beëindigen.
3.8. Opdrachtgever zal bij uitvoering van de overeenkomst gevraagd en ongevraagd op eigen kosten alle noodzakelijke informatie, zoals omschrijving van de vacature, geldende arbeidsvoorwaarden, achtergrond van de onderneming, etc. aan MY Recruitment ter beschikking stellen.
3.9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aangeleverde stukken en is volledig verantwoordelijk hiervoor.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1. MY Recruitment zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren. Zij kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden, immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
4.2. Opdrachtgever zal alle gegevens waarvan MY Recruitment aangeeft dat nodig te hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, op tijd verstrekken. Indien de verlangde gegevens niet op tijd zijn verstrekt, heeft MY Recruitment het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4.3. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeenkomen geniet MY Recruitment exclusiviteit. Dit betekent dat de opdrachtgever de opdracht uitsluitend aan MY Recruitment verstrekt en niet een zelfde of soortgelijke opdracht aan een derde verstrekt voor invulling van de betreffende vacature. Evenmin zal opdrachtgever de opdracht zelf uitvoeren. (Potentiële) kandidaten die zich melden bij opdrachtgever, zullen door opdrachtgever direct, doch uitdrukkelijk binnen 48 uur, naar MY Recruitment worden doorverwezen.
4.4. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet geheel nakomt, heeft MY Recruitment het recht haar werkzaamheden op te schorten totdat de tekortkoming van opdrachtgever is opgeheven.
4.5. MY Recruitment heeft het recht om gebruik te maken van hulppersonen. Onder hulppersonen worden mede verstaan ondergeschikten.
4.6. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5. Voltooiing van de overeenkomst
5.1. Wanneer in de overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, is dit te allen tijde een indicatieve en nooit een fatale termijn.
5.2. MY Recruitment heeft de uitvoering van de overeenkomst voltooid indien zij alle werkzaamheden heeft gedaan die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 6. Betaling
6.1. Betalingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2. Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever verplicht om het overeengekomen honorarium in vier gelijke termijnen te betalen. De eerste termijn is bij aanvang van de opdracht verschuldigd, de tweede termijn wanneer potentieel geschikte kandidaten worden geïnterviewd door MY recruitment, de derde termijn na het presteren van de geselecteerde kandidaten aan opdrachtgever en de vierde termijn bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst. Bij de eerste drie termijnen zal uitgegaan worden van een geschat bruto jaarsalaris. Bij de vierde termijn vindt de eindafrekening plaats.
6.3. Afnemer dient bezwaren tegen de factuur binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan MY Recruitment kenbaar te maken, bij gebreke waarvan afnemer geacht wordt met de factuur te hebben ingestemd.
6.4. Indien opdrachtgever niet binnen de toepasselijke termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke handelsrente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens is opdrachtgever onmiddellijk na het verstrijken van de betalingstermijn buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00.
6.5. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is MY Recruitment gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

Artikel 7. Geheimhouding
Partijen zijn verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle over en weer verstrekte gegevens, waarvan zij weten of redelijkerwijs moeten begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn. Partijen zijn uit deze verplichting ontheven indien een dwingend wettelijk voorschrift dat van hen vergt.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
MY Recruitment is rechthebbende op het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom van het gebruikte of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MY recruitment.

Artikel 9. Klachten
9.1. MY Recruitment neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op diensten van haarzelf en/of gedragingen of handelingen van haar hulppersonen.
9.2. Klachten dienen bij voorkeur per e-mail te worden ingediend.
9.3. MY Recruitment spant zich in om klachten zo goed mogelijk af te handelen. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert nimmer een erkenning van enige aansprakelijkheid.
9.4. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van opdrachtgever onverlet en geeft hem geen opschortingsrecht.

Artikel 10. Garantie
Indien het dienstverband van een door MY Recruitment geplaatste kandidaat binnen zes maanden na aanvang van het dienstverband wordt beëindigd als gevolg van een verkeerde inschatting door MY Recruitment over de geschiktheid van de kandidaat, zal MY Recruitment kosteloos een nieuwe kandidaat voor opdrachtgever werven. Voorgaande laat onverlet dat opdrachtgever betaling van de oorspronkelijke factu(u)r(en) verschuldigd blijft.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van MY Recruitment is beperkt tot de vergoeding van de directe schade in de engste zin van het woord en in ieder geval voor maximaal het betreffende factuurbedrag exclusief BTW. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de aansprakelijkheid in geen geval meer bedragen dan de prijs, exclusief BTW, bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestatie in de periode van twee maanden voorafgaand aan het verzuim, met een maximum van € 15.000,00. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventuele reeds door MY Recruitment gecrediteerde bedragen en zowel voor het geval dat de schade door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt als daarbuiten.
11.2. MY Recruitment is slechts aansprakelijk op grond van toerekenbare tekortkoming nadat zij ter zake onverwijld, in ieder geval binnen 48 uur na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk, deugdelijk en gedetailleerd in gebreke is gesteld.
11.3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, immateriële schade en gederfde winst, is expliciet uitgesloten.
11.4. MY Recruitment is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van door haar geplaatste kandidaten in de meest brede zin van het woord. Onder kandidaten dient in dit kader mede begrepen te worden (interim) medewerkers die via een overeenkomst van opdracht tussen MY Recruitment en opdrachtgever voor opdrachtgever werkzaam zijn.
11.5. Voorgaande aansprakelijkheidsuitsluitingen vinden geen toepassing voor zover de ingetreden schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie en/of leidinggevenden van MY recruitment.

Artikel 12. Duur en beëindiging van de overeenkomst
12.1. Indien de overeenkomst een eenmalige opdracht betreft, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan door de duur van die opdracht.
12.2. In geval er sprake is van een duurovereenkomst, wordt de overeenkomst aangegaan voor de termijn zoals in de offerte of overeenkomst vermeld. Indien geen termijn is vermeld, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Na ommekomst van de termijn, hoe ook bepaald, wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor dezelfde termijn. Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen tegen het einde van een termijn met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
12.3. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, is MY Recruitment gerechtigd om zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst, haar verplichtingen uit overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat MY Recruitment tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd de verder aan haar toekomende rechten. Het voorafgaande geldt ook indien er sprake is van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of betalingsonmacht van opdrachtgever.
12.4. Indien MY Recruitment na de nodige inspanningen voorziet dat zij er niet in zal slagen de opdracht te vervullen omdat er geen geschikte kandidaten voor handen zijn, is MY Recruitment gerechtigd om de aan haar verstrekte opdracht terug te geven en daarmee de overeenkomst te beëindigen. In dat geval is opdrachtgever over de wel verrichte werkzaamheden een redelijk loon verschuldigd.
12.5. Indien opdrachtgever haar vacature intrekt om een andere reden dan dat deze vervuld is, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen. Voor de reeds door MY Recruitment verrichte werkzaamheden is opdrachtgever een redelijk loon verschuldigd.
12.6. Indien de vacature is vervuld in strijd met het bepaalde in artikel 4.3 van deze algemene voorwaarden, is opdrachtgever aan MY Recruitment toch het volledig overeengekomen honorarium verschuldigd.

Inloggen

MY Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.