Nieuw item

Privacy Statement

PRIVACYBELEID

MY Recruitment vindt een goede omgang met persoonsgegevens belangrijk en is zich bewust van
de privacywetgeving. In dit privacybeleid leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

MY Recruitment is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in dit privacybeleid. De contactgegevens van MY Recruitment zijn:

MY Recruitment BV
De Lingert 5163
6605 DD WIJCHEN
www.my-recruitment.com
Telefoon: +31 (0)24 3731071
E-mail: info@my-recruitment.com

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe MY Recruitment Persoonsgegevens verwerkt.

DEFINITIES
a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Betrokkene: een persoon als omschreven in artikel 1;
c. Persoonsgegevens: de gegevens die staan genoemd in artikel 2;
d. MY Recruitment: MY Recruitment B.V.;
e. Website: de website onder www.my-recruitment.com;
f. Kandidatenregister: het register waarin MY Recruitment kandidaten voor (potentiële) vacatures bijhoudt.

1. BETROKKENEN
1.1. MY Recruitment verwerkt Persoonsgegevens van de volgende Betrokkenen:
- Potentiële kandidaat: een persoon die door MY Recruitment is gevonden via een zoektocht binnen haar netwerk en/of op internet (social media);
- Kandidaat: een persoon die het inschrijfformulier op de Website heeft ingevuld, alsook een persoon die MY Recruitment toestemming geeft om hem/haar te introduceren bij een Opdrachtgever;
- Opdrachtgever: een persoon die MY Recruitment opdracht geeft om een vacature te vervullen of contactpersonen die werkzaam zijn bij onze opdrachtgevers.

2. PERSOONSGEGEVENS
2.1. De meeste gegevens krijgt MY Recruitment rechtstreeks van de Betrokkene. Daarnaast verkrijgt MY Recruitment gegevens van derden, bijvoorbeeld een Opdrachtgever, of uit publieke bronnen, zoals websites en social media. De Persoonsgegevens worden in het Kandidatenregister opgeslagen en zoveel mogelijk up to date gehouden.
2.2. Van Potentiële kandidaten verwerkt MY Recruitment uitsluitend Persoonsgegevens, waaronder, doch niet uitsluitend, naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, die beschikbaar zijn via social media of via derden worden ontvangen.
2.1 Van Kandidaten verwerkt MY Recruitment zijn/haar e-mail, naam, geboortedatum, telefoonnummer en CV(-gegevens), alsmede eventuele overige door de Kandidaat verstrekte gegevens. Een Kandidaat wordt door MY Recruitment alleen bij een Opdrachtgever geïntroduceerd, indien de Kandidaat daarvoor toestemming geeft. In dat geval worden tevens het introductievoorstel, de terugkoppeling van de Opdrachtgever en overige correspondentie door MY Recruitment bewaard in het Kandidatenregister.
2.3. Van Opdrachtgevers kan MY Recruitment de volgende gegevens verwerken: NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens het met oog op de verstrekte opdracht, gegevens ter zake kosten en het doen van betalingen en eventuele andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

3. GRONDSLAG VOOR VERWERKING
3.1. MY Recruitment verwerkt persoonsgegevens alleen als sprake is van een wettelijke grondslag, zoals uitvoering van een overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.
3.2. De Persoonsgegevens van Potentiële kandidaten verwerkt MY Recruitment op basis van toestemming, dan wel gerechtvaardigd belang. Bij het verzamelen van Persoonsgegevens via sociale netwerken is het mogelijk dat MY Recruitment gebruik maakt van de door de Potentiële kandidaat gegeven toestemming binnen het netwerk. Voorts heeft MY Recruitment een gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking, gelegen in het bedrijfsbelang (de voortgang van het bedrijf). De verwerking van Persoonsgegevens van Potentiële kandidaten is noodzakelijk voor MY Recruitment om haar reguliere bedrijfsactiviteiten te verrichten. Het privacybelang van de Potentiële kandidaat weegt niet zwaarder, waarbij tevens relevant is dat MY Recruitment uitsluitend openbare en noodzakelijke gegevens verwerkt.
3.3. De Persoonsgegevens van Kandidaten verwerkt MY Recruitment omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen MY Recruitment en de Kandidaat, dan wel op basis van toestemming van de Kandidaat.
3.4. De Persoonsgegevens van Opdrachtgevers verwerkt MY Recruitment, omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen MY Recruitment en de Opdrachtgever.

4. DOELEINDEN EN GEBRUIK VOOR VERWERKING
4.1. Het doel voor de verwerking van Persoonsgegevens is per Betrokkene verschillend.
4.2. MY Recruitment gebruikt het Kandidatenregister en de daarin opgenomen Persoonsgegevens om de werving en selectie voor haar Opdrachtgevers en/of plaatsing van Kandidaten te kunnen verzorgen. De Potentiële kandidaat en Kandidaat die zijn opgenomen in het Kandidatenregister kunnen derhalve door MY Recruitment worden benaderd vanwege een in te vullen vacature.
4.3. Voor Kandidaten en Opdrachtgevers is het doel voorts een goede uitvoering van de overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om de opdracht goed te kunnen uitvoeren, de geschiktheid van de Kandidaat te beoordelen voor een vacature, te communiceren en de gemaakte afspraken te kunnen nakomen.
4.4. Verstrekking van Persoonsgegevens van Kandidaten aan Opdrachtgevers heeft als doel het trachten te vervullen van de vacature van de Opdrachtgever.

5. DOORGIFTE AAN DERDEN
5.1. Alleen medewerkers van MY Recruitment hebben toegang tot de Persoonsgegevens en mogen deze inzien en, voor zover nodig, verwerken.
5.2. Het doorgeven van Persoonsgegevens door Kandidaten via de Website, betekent dat Persoonsgegevens worden opgeslagen op een externe server (in de cloud). MY Recruitment maakt daarvoor gebruik van gespecialiseerde partijen met wie zij een verwerkersovereenkomst heeft gesloten conform de wettelijke vereisten.

6. WIJZIGING/VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
6.1. De Betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van zijn of haar Persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Tevens heeft de Betrokkene recht op dataportabiliteit en om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.
6.2. Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op grond van toestemming, heeft de Betrokkene altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken.
6.3. Indien de Betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Betrokkene vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Betrokkene contact opnemen met MY Recruitment via de hierboven vermelde contactgegevens.
6.4. MY Recruitment benadrukt dat het (deels) verwijderen van Persoonsgegevens tot gevolg heeft dat de Bertrokkene alsnog kan worden benaderd voor werving en selectie via openbare netwerken. In geval van een verzoek tot verwijdering van Persoonsgegevens zal MY Recruitment de Betrokkene dan ook de optie bieden dat noodzakelijke persoonsgegevens (naam en de naam van de laatst bekende werkgever) worden bewaard, voorzien van de toevoeging “niet benaderen”.

7. BEWAARTERMIJN
7.1. MY Recruitment bewaart Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Voor Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de administratie geldt dat de gegevens 7 jaar worden bewaard. Als MY Recruitment de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft, worden de Persoonsgegevens direct verwijderd uit het systeem.

8. BEVEILIGING
8.1. MY Recruitment heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder:
- Encryptie
- Twee factor authenticatie
- Wachtwoordbeleid
- Firewall
- Virusscanners

9. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
9.1. MY Recruitment behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. MY Recruitment adviseert Betrokkene dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 29 januari 2019.

10. AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
10.1. Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u graag. Mochten wij er toch niet samen uitkomen, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

MY Recruitment
De Lingert 5163
6605 DD WIJCHEN

+31 (0) 24 373 10 71
info@my-recruitment.com

© Copyright 2020 MY Recruitment, All rights reserved.
MY Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses. Meer weten?